2 Commentaires

Le délire!

Ookk. Aalloorrss. Jjee. Nnee. Ccoommpprreennddss. Ppaass. Ttrroopp. Ppoouurrqquuooii. Ca. Ffaaiitt. Ca. Mmaaiiss. Aavveecc. Llaa. Mmiissee. A. jjoouurr. Wwoorrddppeeeessss. Ssuurr. Mmoonn. Tteelleepphhoonnee,,  vvooiilla. Qquuee. Llee. Ccllaavviieerr. Bbuugg. Eett. Mmee. Rreeppeettee. Cchhaaqquuee. Lleettttrree……  jj »eessppeerree. Qquuee. Vvoouuss. Aarrrriivveerreezz. Aa. Mmee. Lliirree. …… 

Jjee. Vvoouuss. Eemmbbrraassssee. Ddoonncc. Ddeeppuuiiss. Mmoonn. Bboouulloott. Eenn. Aatttteennddaanntt. Ddee. Rreennttrreerr. Eett. Ddee. Tteerrmmiinneerr mmoonn. Ppaavve. Ssuurr. Ttiimmee. Oouutt…… 

Aa. Ttoouutt. Vviittee. Ddoonncc. Lleess. Aammiiss

Sseeee. Yyoouu

Publicités

2 commentaires sur “Le délire!

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :